Obsługa firm

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji. Pomożemy Państwu w utworzeniu i likwidacji działalności gospodarczej, sporządzeniu umów, dochodzeniu roszczeń finansowych, a także odszkodowań na niewłaściwe wykonanie umowy przez kontrahenta. Wesprzemy także w bieżącej obsłudze prawnej.

Działalność Kancelarii w powyższym zakresie obejmuje w szczególności:

 • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego;
 • rejestrację działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • tworzenie i rejestracja fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego;
 • sporządzanie oraz wprowadzanie zmian do umów i statutów spółek i innych podmiotów;
 • sporządzenie umów, opinii prawnych i regulaminów;
 • bieżące doradztwo prawne;
 • negocjaje;
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej;
 • łączenie, przekształcanie, podziały spółek;
 • transakcje zbycia udziałów, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa;
 • obsługa zarządów spółek;
 • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
 • reprezentowania Klientów w trakcie negocjacji;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym i przed urzędami;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
 • odszkodowania za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania.