Odszkodowania

Pomoc w zakresie odszkodowań obejmuje reprezentowanie Klientów w dochodzeniu roszczeń za szkody poniesione na skutek doznanych obrażeń ciała oraz odczuwanego podczas leczenia lub na skutek śmierci osoby bliskiej cierpienia. Usługi obejmują także dochodzenie środków finansowych za poniesione szeroko pojęte straty majątkowe m.in. koszty leczenia, naprawę pojazdu, utratę wartości nieruchomości, czy też nienależyte wykonanie umowy.

Kancelaria świadczy w szczególności pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowania:

 • za szkody z wypadków komunikacyjnych;
 • za śmierć osoby bliskiej;
 • błędy w sztuce lekarskiej;
 • za wypadek w pracy, w drodze do lub z pracy;
 • za szkody spowodowane przez zawalenie się budynku;
 • za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta;
 • szkody rolnicze;
 • za inne zdarzenia losowe;
 • za spadek wartości nieruchomości i koszty wygłuszenia budynków w związku z wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania na skutek rozwoju lotnisk;
 • za inne zdarzenia losowe;
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.