Prawo cywilne i spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszystkich aspektach prawa cywilnego, w szczególności w zakresie:

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, sądowego stwierdzenia zgonu;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • odszkodowania za szkodę na skutek wypadku komunikacyjnego, przy pracy, w wyniku innych zdarzeń losowych, za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy;
 • błędy w sztuce lekarskiej;
 • bezpodstawne wzbogacenie;
 • sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, naruszenie posiadania, rozgraniczenie nieruchomości, odzyskanie utraconej nieruchomości, prostowanie stanu prawnego nieruchomości, ustanowienie służebności, użytkowanie, zastaw, hipoteka;
 • prawo autorskie/ własność przemysłowa ;
 • prawo spadkowe: sporządzenie testamentu i podważanie testamentu, przyjęcie, lub odrzuceniu spadku, stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku, dochodzeniu roszczeń o zachowek, wykonania zapisów i poleceń;
 • sprawy o zapłatę i windykacja należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo pracy

Kancelaria ofertę kieruje zarówno do pracodawców, w szczególności zakresie:

 • sporządzania umów o pracę, umów zlecenia, regulaminów pracy i innych dokumentów;
 • reprezentowania zakładu pracy w sporze z pracownikami;

jak i pracowników w szczególności w zakresie:

 • reprezentowania pracowników w sporze z zakładem pracy;
 • ochrony prawnej roszczeń pracowniczych w razie rozwiązania stosunku pracy;
 • egzekwowania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • odszkodowania za mobbing i dyskryminację.